فعاليت هاي نيكوكاري

فعاليت هاي نيكوكاري

فعاليت هاي نيكوكاري
فعاليت هاي نيكوكاري از اواخر دهه 1360 در مركز از شكل پراكنده به صورت تشكيلاتي درآمد و همكاران نيكوكار وارد كميته نيكوكاري تعاوني دندانپزشكان شدنداولين مركز درمان رايگان توسط تعاوني در مركز توانبخشي حضرت علي (ع ) براه افتاد
فعاليت هاي نيكوكاري از اواخر دهه 1360 در مركز از شكل پراكنده به صورت تشكيلاتي درآمد و همكاران نيكوكار وارد كميته نيكوكاري تعاوني دندانپزشكان شدند.اولين مركز درمان رايگان توسط تعاوني در مركز توانبخشي حضرت علي (ع ) براه افتاد. اين مركز با حمايت نيكوكاران و همكاري تجهيز شد. در اين مركز كه كودكان معلول ذهني زندگي مي كنند، اولين كلنيك سرپايي جهت ارائه خدمات رايگان براي اين بيماران مي باشد. در اين مركز علاوه بر كودكان ساكن از 14 مركز ديگر نيز كودكان سالم و معلول مراجعه مي كردند كه هنوز ادامه دارد. بعد از مركز توان بخشي حضرت علي (ع)، تعاوني تعداد كلينيك هاي ديگر راه اندازي كرد كه از جمله مركز نگهداري كودكان حضرت آمنه (س) ، مركز رفیده، شهيد قدوسي كلينيك سيار( اتوبوس دندانپزشكي) كه در جريان زلزله به راه افتاد و هنوز هم فعال است.
تعاوني علاوه بر اداره مستقيم كلينيك هاي درمان رايگان، به مراكز ديگري نيز كه قسمت نظارت و اداره مستقيم تعاوني نيستند نيز كمك كرده كرده است. هدف اصلي از ايجاد كميته خيريه نشان دادن و سازماندهي روحيه نيك انديشي دندانپزشكان كشور است كه در موارد بسياري نيز موفق بوده است.