مقالات دندان پزشکی

بررسی ارتباط بین توانمندیهای پردازش حسی کودکان پیش دبستانی با اضطراب و همکاری آنها در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی مشهد
بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D و کلسیم با پوسیدگی دندانی در کودکان 126 ساله
بررسی رابطه HLADRB1O4 و HLADQB1O6 با پوسیدگی زودرس شدید دوران کودکی
1